Regulamin Apartamentowy i Depozytowy


REGULAMIN APARTAMENTÓW AURORA POLAND INC.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin Apartamentów oraz Regulamin Depozytowy obowiązują na terenie Apartamentów Aurora Poland INC. i dotyczą wszystkich osób w nich przebywających.
2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Apartamentem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
3. Opiekunem Gościa jest pracownik firmy Aurora Poland INC.
4. Regulamin apartamentu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Regulamin Apartamentu oraz Regulamin Depozytowy jest dostępny w kadym apartamencie, w teczce informacyjnej w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Hotelu www.myaurora.pl.

§2 DOBA APARTAMENTOWA

1. Apartament, wynajmowany jest na doby.
2. Doba apartamentowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Prośbę o przedłużenie doby apartamentowej Gość powinien zgłosić ustnie, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Apartament może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
5. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Apartamencie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
6. Przedłużenie doby apartamentowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo pod adresem email aurora.myapartment@gmail.com (prosime wysałać zapytanie o treści 'przedłużenie doby').

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc pod nr podany na stronie www lub osobiście w siedzibie firmy dostępnej na stronie.
2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do zamrożenia środków na 14 dni do przyjazdu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu.
3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe apartamentu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Apartament zastrzega sobie prawo do sprzedaży apartamentu innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Apartament rezerwacji. W przypadku upłyniecia terminu 14 dni do przyjazdu, Apartament pobierze pełną opłatę rezerwacyjną.
4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Apartamentu, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji
• na ponad 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Apartament zwraca kwotę równorzędną zadatkowi,
• na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Apartament zwraca 0 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.
6. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:
• korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
• Apartament zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości jednej doby, traktując tą płatność jako zadatek.
7. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
8. Gość apartamentu nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
9. Osoby niezarejestrowane w Apartamencie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa apartamentu, przebywać w Apartamencie od 7:00 do 22:00.
10. Apartament może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin apartamentowy wyrządzając szkodę w mieniu apartamentu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika apartamentu lub innych osób przebywających w Apartamencie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Apartamentu.
11. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
12. Apartament zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
13. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
14. W przypadku opuszczenia przez Gościa Apartamentu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
15. W przypadku nieprzybycia Gościa do Apartamentu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Apartament nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

§ 4 USŁUGI

1. Apartament świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich na stronie www, co umożliwi obsłudze Apartamentu niezwłoczną reakcję.
2. Apartament ma obowiązek zapewnić:
• warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
• bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Apartament,
• sprzątanie Apartamentu i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń przed przyjazdem Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
• zmianę Apartamentu w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w Apartamencie usterki nie będą mogły zostać usunięte.
3. Na życzenie Gościa Apartament świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
• budzenie o wyznaczonej godzinie,
• wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
4. Na życzenie Gościa Apartamentu świadczy odpłatnie następujące usługi:
• room service,
• skanowanie i drukowanie dokumentów,
• wypożyczenie łóżeczka dziecięcego,
• wypożyczenie rowerów.
• Taxi do i z lotniska
• Early/ Late Check-in/Check-out
• Przechowalnia bagażu
• Wycieczki City Tours dostępne na stronie www.myaurora.pl


§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTAMENTU 

1. Apartament ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Gość apartamentu powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Apartament nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie Apartamentowym.
4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1 , poz. 2 z późniejszymi zmianami. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Apartamentowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
5. Apartament nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
6. Apartament nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu apartamentowym, czy poza terenem Apartamentu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCA

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Apartamentu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
2. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
3. Apartament zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w apartamencie, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika Aurora Poland s.c. lub obsługi Gosci
5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Apartament może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Apartamentu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.
6. Na terenie Apartamentu obowią całkowity zakaz palenia oprócz miejsc do tego wyznaczonych lub wskazanych przez pracownika Apartamentu.
7. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający apartament powinien każdorazowo zamknąć okno, wyłączyć światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
8. Apartamentowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Apartamentu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres do 7 dni roboczych.
2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Apartament przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Apartamentu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 8 CISZA NOCNA

1. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Apartament może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
§ 9 POSTANOWIENIA DODAKOWE

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Apartamentu.
2. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia Apartamentu. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
3. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Apartament bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Apartamencie.
4. W Apartamencie nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
5. Dostęp do każdego Apartamentu jest za pomocą kluczy lub kodu do dzrzwi elektronicznego. Zagubienie kluczy wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 350 zł.
6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez Aurora Poland s.c. z siedzibą w Krakowie ul. Opolska 12b lok.4, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamentu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Apartament. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Apartamentu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Apartamentu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Apartamentu.
9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamencie, jego wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Apartamentu pisemnie na adres e-mail: aurora.myapartment@gmail.com
11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Apartamentem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Aurora Poland INC.


APARTAMENTY AURORA POLAND INC 
REGULACJE DEPOZYTOWE

§1
Niniejszy dokument odwołuję się do procedur zabezpieczeń finansowych mających na celu utrzymanie płynności świadczenia usług w obiektach prowadzonych przez firmę Aurora Poland INC zwanną dalej Wynajmującym
Obejmuje on wyłącznie czas wynajmu apartamentu poprzez osoby odwiedzające zwane dalej Gośćmi.

§2

Depozyt jest formą zabezpieczenia ewentualnych szkód powstałych podczas pobytu Gości w Apartramentach zarządzanych przez Wynajmującego.

§3

W wypadku wystąpienia szkód depozyt jest rozliczany w sposób następujący:
1. Uszkodzenia strukur apartamentu(tj. ściany, podłogi, okna, drzwi)
a) Trwałe 100%
b) Nietrwałe 50%
2. Uszkodzenia powierzchni szklanych (tj. szyby, lustra, elementy kabiny prysznicowej, blaty szklane) 100%
3. Uszkodzenia mebli 100%
4. Uszkodzenia urządzeń elektrycznych 100%
5. Naruszenie zakazu palenia 100%
6. Koszty pralni lub czyszczenia w przypadku nadmiernego zabrudzenia bedącego nie właściwego użytkowania 50%
  • Firma pobiera tylko podstawowa oplate za sprzatanie i zawiera ona minimalny czas jaki jest potrzebny dla serwisowania apartmantu. Prosimy gosci o pozostawienie apartmanetu w takim samym stanie w jakim zastali go w dzien przyjazdu. 
7. Utrata kluczy podlega kwocie sztywnej 350 złotych

§4

W przypadku kiedy uszkodzenie przekracza wysokość depozytu, Gość zostanie obciążony kwotą należną według kosztorysu.