Apartament i Regulamin Depozytu

REGULAMIN APARTAMENTÓW AURORA POLAND Inc.
§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. W apartamencie Aurora Poland INC. Obowiązują zasady dotyczące mieszkań oraz warunki depozytów i dotyczą one wszystkich osób w nich przebywających.
2) Najemca pokoju nazywany jest dalej „Apartamentem”, a pokój najemcy nazywany jest „Gościem”
3) Gospodarz jest określany jako pracownik Aurora Poland INC ..
4 Regulamin apartamentu określa zasady świadczenia usługi, odpowiedzialności i pobytu w apartamencie i są integralną częścią apartamentu, która zostaje zawarta poprzez dokonanie rezerwacji, wpłatę depozytu lub pełną opłatę za pobyt lub podpisanie karty rejestracyjnej. W ten sposób Gość przyjmuje do wiadomości, że przeczytał iw pełni akceptuje Warunki i wyraża zgodę na ich przestrzeganie.
5 Regulamin Apartamentu i Regulamin Depozytu są dostępne w każdym apartamencie, w pliku informacyjnym w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Hotelu www.myaurora.pl.
§2 DZIEŃ APARTAMENTU

1. Mieszkanie jest wynajmowane na dzień.
2) Doba apartamentu rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 10:00 następnego dnia.
3) Jeśli gość nie określił długości pobytu w momencie rezerwacji, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną noc.
4 Żądanie przedłużenia okresu pobytu Gość powinien zgłosić ustnie, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej do godziny 10:00 w dniu zakończenia pobytu. Apartament może nie pomieścić pobytu, jeśli nie ma dostępnych apartamentów lub aktualny apartament został zarezerwowany w miejscu, w którym następna rezerwacja koliduje z przedłużeniem, o które prosi gość.
5 Apartament może również odmówić przedłużenia pobytu, jeśli Gość nie przestrzega zasad.
6. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa w apartamencie w przypadku nieuiszczenia pełnej opłaty za poprzedni pobyt.
7 Przedłużenie okresu pobytu podlega dodatkowej opłacie. W tzw. Opłata za „sezon” i przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 PLN / 1 godzina. Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat za przedłużenie, napisz do nas na adres aurora.myapartment@gmail.com („rozszerzenie daty”).

§3 REZERWACJA I ODPRAWA

1. Rezerwacji można dokonać online, telefonicznie, dzwoniąc pod numer podany na stronie internetowej lub osobiście w siedzibie firmy dostępnej na stronie internetowej.
2) Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje wiadomość e-mail z wyprzedzeniem, która zawiera warunki rezerwacji i informacje niezbędne do zamrożenia funduszy na 14 dni przed przyjazdem. W przypadku rezerwacji na 1 noc kwota depozytu wynosi 100% wartości pobytu.
3) Jeśli depozyt nie wpłynie na rachunek bankowy Apartamentu w terminie określonym w umowie wstępnej rezerwacji lub później, apartament zastrzega sobie prawo do sprzedaży apartamentu innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota odpowiadająca kaucji zostanie zwrócona na konto Gościa w ciągu 7 dni od anulowania rezerwacji. Po upływie 14 dni apartament naliczy pełną opłatę rezerwacyjną.
4 Po dokonaniu rezerwacji depozytu na rachunku bankowym apartamentu, Gość otrzymuje gwarancję rezerwacji e-mailem.
5 Jeśli rezerwujesz rezerwację gwarantowaną;
1. więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu - apartament zwraca kwotę równą kaucji,
2) 14 dni przed przyjazdem - Apartament zwraca 0% kwoty równej kaucji.
6. Jeśli dokonasz rezerwacji na krótko przed dokonaniem wpłaty zadatku, przed datą planowanego przyjazdu: Poczta od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i będzie podlegać obowiązującym Zasadom anulowania, Apartament zastrzega sobie prawo do wcześniejszego autoryzować kartę płatniczą lub wycofać się z niej jednego dnia, traktując tę płatność jako depozyt. W niektórych przypadkach Apartament może obciążyć gościa pełną opłatą za cały pobyt.
7 Gość jest zobowiązany do okazania pracownikowi dowodu tożsamości ze zdjęciem i podpisania karty rejestracyjnej.
8 Goście apartamentu nie mogą przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiszczono należną opłatę.
9 Goście niezarejestrowani w apartamencie mogą zostać zaproszeni do pobytu w apartamencie od godziny 7:00 do 22:00 na życzenie gościa. Goście, którzy zatrzymali się na ten czas, zostaną obciążeni opłatą za pobyt w wysokości co najmniej 100 PLN razy liczba gości.
10 Apartament może odmówić przyjęcia Gościa, który rażąco naruszył Regulamin Apartamentu, powodując uszkodzenie Apartamentu lub innego Gościa, Pracownika Apartamentu lub innych osób przebywających w Apartamencie podczas pobytu lub w inny sposób zakłócając jego spokojny pobyt lub działanie.
11 Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa bez podania przyczyny.
12 Apartament zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania opłaty za cały pobyt podczas procesu rejestracji.
13 Dodatkowe uprawnienia wynikające z pobytu, gość jest regulowany najpóźniej w dniu wyjazdu. Może to podlegać „ekspresowemu wymeldowaniu”, a gość może naliczyć dodatkowe opłaty bez obecności swojej karty płatniczej.
14 W przypadku opuszczenia hotelu do czasu gwarantowanej rezerwacji różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
15. W przypadku nie przybycia do hotelu w czasie gwarantowanej rezerwacji, hotel nie zwróci depozytu.
16 Jeśli gość opuści mieszkanie w czasie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
17 W przypadku nie pojawienia się Gościa Apartament nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku w momencie rezerwacji gwarantowanej.

§ 4 USŁUGI

1. Mieszkanie świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku wątpliwości dotyczących jakości prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas na stronie internetowej, abyśmy mogli szybko odpowiedzieć.
2) Mieszkanie jest zobowiązane do zapewnienia:
1. Warunki pełnego i nieograniczonego wypoczynku,
2) Bezpieczeństwo pobytu i ochrona danych osobowych,
3) Profesjonalny i uprzejmy we wszystkich usługach świadczonych przez mieszkanie,
4 Sprzątanie mieszkania i dokonywanie niezbędnych napraw sprzętu przed przyjazdem gościa oraz w jego obecności tylko wtedy, gdy wyrazi takie życzenie,
5 Jeśli to możliwe, zmień mieszkanie na inne lub w inny sposób złagodź niedogodności, jeśli usterek w mieszkaniu nie da się usunąć.
3) Na życzenie następujące usługi są świadczone bezpłatnie:
1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
2) Obudź się w wyznaczonym czasie
3) Wypożycz żelazko i deskę do prasowania do użytku wyłącznie w wyznaczonym miejscu.
4 Na żądanie dostępne są następujące usługi:
1. obsługa hotelowa,
2) skanowanie i drukowanie dokumentów
3) wypożyczalnia łóżeczek dziecięcych,
4 wypożyczalnia rowerów.
5 Taxi do iz lotniska
6. Wczesne / późne zameldowanie / wymeldowanie
7 Pokój bagażowy
8 Wycieczki miejskie dostępne są na stronie www.myaurora.pl§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIESZKANIA

1. Apartament ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie mienia wniesionego przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym w art. 846–849 Kodeksu cywilnego, chyba że strony postanowiły inaczej.
2) Gość apartamentu powinien powiadomić Gospodarza o szkodzie natychmiast po jej zidentyfikowaniu.
3) Mieszkanie nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej, jeżeli przedmioty te nie zostaną zdeponowane i umieszczone w sejfie apartamentowym.
4 W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty określonej zgodnie z przepisami Ministra Sprawiedliwości z 14.11.1964 r. 2 z późniejszymi poprawkami. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotów o wysokiej wartości, dużych ilości gotówki, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz dużych przedmiotów, których nie można umieścić w sejfie.
5 Apartament nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
6. Mieszkanie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe, niezależnie od tego, czy pojazd został zaparkowany na parkingu apartamentu, czy na zewnątrz mieszkania.
7 Apartament nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie wykonujące prace lub czynności poza drzwiami mieszkania, w tym schody lub bezpośrednie sąsiedztwo budynku.
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się w mieszkaniu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
2) Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu i wyposażenia technicznego Apartamentu, powstałe z jego winy lub winy gościa.
3) Apartament zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej gościa za szkody powstałe po wyjeździe Gości, aw przypadku braku karty, Apartament jest uprawniony do żądania od Gościa rekompensaty finansowej.
4 W przypadku wystąpienia wady lub uszkodzenia w apartamencie Gość jest zobowiązany do poinformowania pracownika Aurora Poland sc lub obsługi Gościa
5 W przypadku naruszenia niniejszych warunków, Apartament może odmówić świadczenia dalszych usług gościom, którzy je naruszą. Gość zobowiązany jest niezwłocznie odpowiedzieć na prośby Apartamentu, uregulować płatność za pobyt i wszelkie szkody oraz opuścić Apartament.
6. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych lub wskazanych przez pracownika apartamentu.
7 Ze względów bezpieczeństwa gość opuszczający mieszkanie powinien zamknąć okno, wyłączyć światło, zakręcić krany i zamknąć drzwi.
8 Apartament jest uprawniony do depozytu, zdeponowanego przez Gościa Apartamentu, w przypadku opóźnienia lub braku zapłaty za wykonane usługi.
§ 7 UTRACONE PRZEPISY NIERUCHOMOŚCI
1. Przedmioty osobiste pozostawione przypadkowo w pokoju przez gościa zostaną zwrócone na koszt gościa na wskazany adres do 7 dni roboczych.
2) W przypadku nieotrzymania instrukcji zwrotu pozostawionych rzeczy, mieszkanie będzie przechowywać rzeczy na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po tym okresie zostaną one przejęte przez mieszkanie. Jedzenie zostanie natychmiast wykorzystane.
§ 8 CZAS NOCNY
1. Nastąpi cisza nocna od 22:00 do 07:00 następnego dnia.
2) Pobyt gości i osób korzystających z usług Apartamentu nie powinien zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Mieszkanie może odmówić świadczenia dalszych usług osobie, która narusza niniejsze zasady.
§ 9 PRZEPISY DODATKOWE
1. Ze względów bezpieczeństwa pożarowego zabronione jest używanie w pomieszczeniu otwartego ognia, takiego jak świece, żelazka, urządzenia elektryczne itp. Inne niż wyposażenie mieszkania.
2) W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia Apartamentu w wysokości 250 złotych. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przybycia do straży pożarnej gość zostanie również obciążony opłatą. W obu przypadkach kosztuje 400 złotych.
3) Istnieje całkowity zakaz posiadania i używania zabronionych narkotyków. W przypadku naruszenia tego zakazu fakt ten zostanie zgłoszony na policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Apartament bez prawa do zwrotu kosztów wynikających z skrócenia pobytu w Apartamencie.
4 W mieszkaniu nie można przechowywać niebezpiecznych przedmiotów, takich jak broń, amunicja, materiały łatwopalne, oświetlenie itp.
5 Dostęp do dowolnego mieszkania można uzyskać za pomocą kluczy lub kodu do drzwi elektronicznych. Zgubione lub uszkodzone klucze wiążą się z jednorazową opłatą w wysokości 350 zł.
6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Przez Aurora Poland sc z siedzibą w Krakowie ul. Opolska 12b, 4, w celach niezbędnych do pobytu gościa w Apartamencie, skorzystanie z innych usług świadczonych przez Apartament. Odwiedzający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
7 Agent ds. Akwizycji i sprzedaży nie może prowadzić działalności na terenie firmy.
8 Zabronione jest nadmierne hałasowanie na terenie Apartamentu, powodowanie nieprzyjemnych zapachów lub wykonywanie innych czynności, które przeszkadzają, denerwują lub podrażniają innych gości Apartamentu.
9 Goście nie mogą dokonywać żadnych zmian w apartamencie, jego wyposażeniu, z wyjątkiem niewielkiej zmiany mebli i wyposażenia, bez uszczerbku dla ich funkcjonalności i bezpieczeństwa.
10 Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu należy kierować do zarządu apartamentu na piśmie pod następującym adresem: aurora.myapartment@gmail.com
11 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Gościa a Apartamentem jest sąd właściwy dla siedziby Aurora Poland INC ..

APARTAMENTY AURORA POLAND Inc
REGULAMIN DEPOZYTU
§1
Dokument ten dotyczy procedur zabezpieczeń finansowych mających na celu utrzymanie płynności usługi świadczonej przez Aurora Poland INC., Zwanej dalej Wynajmującym.
Obejmuje on tylko czas wynajmu mieszkania przez odwiedzających zwanych Gościami.
§2
Depozyt jest formą ochrony przed wszelkimi szkodami powstającymi podczas pobytu w Aparments zarządzanych przez Wynajmującego.
§3
W przypadku uszkodzenia depozyt jest rozliczany w następujący sposób:
1. Uszkodzenie konstrukcyjne mieszkania (tj. Ściany, podłogi, okna, drzwi)
a) Trwały 100%
b) Ruchomy 50%
2. Uszkodzenie szklanych powierzchni (tj. Szkło, lustra, kabiny prysznicowe, szklane blaty) 100%
3. Uszkodzenie mebli 100%
4. Uszkodzenie sprzętu elektrycznego 100%
5. Naruszenie zakazu palenia 100%
6. Koszty prania lub czyszczenia w przypadku nadmiernego zabrudzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem 50%
7. Utrata kluczy podlega stałej kwocie 350 PLN
§4
W przypadku, gdy szkoda przekroczy depozyt, Gość zostanie obciążony należną kwotą zgodnie z kosztorysem.